EFPA   EuroPsy - European certificate in Psychology

 

Projekt EuroPsy - Evropský certifikát z psychologie

Co je EuroPsy?

EuroPsy neboli Evropský certifikát z psychologie je soubor standardů pro vzdělání a praktický výcvik psychologů platný na celoevropské úrovni. Definuje úroveň kvality psychologické přípravy a byl schválen členskými asociacemi Evropské federace psychologických asociací (EFPA).

Co EuroPsy není?

EuroPsy nezavádí nové osnovy ani zkušební systém. Také není licencí k výkonu povolání, ani nenahrazuje národní licenční regulace.

Jak projekt vznikal?

EuroPsy je výsledek několik let trvajících projektů podporovaných v rámci programu Evropské unie Leonardo da Vinci. Vše probíhalo v úzké spolupráci s Evropskou federací psychologických asociací - EFPA. Ta sdružuje více jak 300.000 psychologů v 36 evropských zemích a je jediným orgánem, který zastupuje všechny psychology na celoevropské úrovni. Pilotní projekt implementace EuroPsy proběhl v šesti zemích (Finsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Španělsko a Velká Británie). Celoevropské působení začíná v roce 2010.

K čemu slouží EuroPsy?

Evropský certifikát z psychologie slouží ke srovnatelnému hodnocení kvality vzdělání a odborné praxe v psychologii. Díky tomu je pak možné lépe chránit zájmy klientů využívajících psychologické služby a zvýšit mobilitu psychologů mezi jednotlivými evropskými státy.

Co je cílem EuroPsy?

Hlavním cílem je zajistit růst kvality v oboru psychologie a to jak po profesionální stránce, tak ve vzdělání. Otázkami, které EuroPsy řeší, jsou srovnatelná kvalita, vzájemná informovanost, kooperace mezi univerzitami, profesními a studentskými organizacemi a mobilita.

Výhody, které EuroPsy přináší

Transparentnost pro klienty - klienti z celé Evropy získají lepší přehled o odborné kvalifikaci psychologů.
Kvalitu - certifikace EuroPsy garantuje požadované vzdělání a profesionální kvalitu psychologů.
Rozvoj profese v Evropě - EuroPsy významně přispívá ke zvyšování spolupráce mezi odborníky v Evropě.
Rozvoj psychologie v jednotlivých zemích - EuroPsy napomáhá též spolupráci mezi univerzitami a může pomoci ke zvýšení standardů psychologické profese.
Pracovní příležitosti - klienti si budou moci vybrat mezi profesionálem s certifikátem EuroPsy a mezi držitelem státního diplomu, který nevyžaduje odbornou praxi.
Vyšší status - EuroPsy s sebou přináší prestiž, pro univerzity i pro instituce spolupracující s Evropskou federací psychologických asociací.
Získávání nových studentů - příležitost rozvíjet učební osnovy v souladu s evropskými standardy.

Co certifikát nabízí?

Kvalifikovanému psychologovi poskytuje prokazatelný doklad o splnění standardů v profesi.
Zaměstnavatelům slouží EuroPsy jako certifikovaný doklad o profesní způsobilosti psychologa v určité psychologické specializaci a také mu umožňuje porovnávat kvalifikaci v psychologii získanou v různých zemích.
Klientovi a široké veřejnosti nabízí ochranu před nekvalitními psychologickými službami. K tomu napomáhá Registr EuroPsy, v němž jsou vedeni držitelé certifikátu.
Psychologickým asociacím certifikát poskytuje základní kritéria pro posuzování profesní kvalifikovanosti.

Jaké podmínky musí splňovat žadatel o EuroPsy

Podmínkou pro udělení EuroPsy je členství v některé z členských asociací Unie psychologických asociací (profesní asociace a Českomoravská psychologická společnost, viz http://www.upacr.cz/). Tato podmínka nemá alternativy a je nepřekročitelná.

2. Podmínkou je absolvování magisterského studia psychologie (strukturovaného nebo nestrukturovaného studia v rozsahu 5 let) a doložení nejméně roční praxe psychologa pod dohledem proškoleného mentora nebo pod supervizí, kterou zajišťují některé asociace vlastními supervizory. I v tom případě je však třeba, aby udělení certifikátu doporučil po absolvování praxe někdo ze skupiny proškolených mentorů, uvedených na stránkách EuroPsy.

Pozn.: Praxe, která byla předepsána jako součást studia a byla atestována, se do celkového objemu praxí nezapočítává. Za realizovanou roční praxi lze pokládat časovou dotaci 1.500 hodin.

Pokud nesplňuji podmínku 2, mohu žádat o certifikát EuroPsy?

Při nesplnění podmínky 2. mohou nastat tyto alternativy:
2.a. Certifikát EuroPsy lze stále získat formou grandparentingu. Tato časově omezená forma je určena pro zkušené psychology s alespoň pětiletou praxí, pro které by už bylo technicky náročné získávat doklady o studiu, praxích, ale o jejichž výkonu psychologické profese není pochyb.

2.b. Absolventi dvouoborového studia, případně dvouoborové bakalářské části, musí doložit hodinové studijní dotace atestovaných předmětů z psychologie. Přesný přehled studijních požadavků pro udělení EuroPsy (včetně hodinových dotací) je k dispozici v českém jazyce jako příloha II. Evropského certifikátu z psychologie, str. 35-45, který vyšel v nakladatelství Grada v roce 2008 a je také k dispozici na stránkách EuroPsy. Svou žádost mohou případně doplnit různými doklady o doškolování a dodat a doložit rozsah praxe v oboru. Tyto žádosti budou posuzovány individuálně výborem NAC.

2.c. Absolventi, kteří studovali v zahraničí, či různě kombinovali studium, učiní totéž, co absolventi dvouoboroví ( viz bod 2.b.).

Mohou se studenti ucházet o certifikát EuroPsy?

Ne. Obdržení certifikátu vyžaduje absolvování akademického studia v době trvání nejméně 5 let a minimálně jednoho roku praxe pod supervizí mentora EuroPsy.

Z čeho vycházejí podmínky pro udělování certifikátu EuroPsy?

Standardy pro EuroPsy vycházejí z dokumentu EuroPsyT - "Rámec pro vzdělání a výcvik psychologů v Evropě" (A Framework for Education and Training for Psychologists´ in Europe), který byl schválen EFPA v roce 2001. EuroPsy je plně v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací. dalším profesním růstu a vaší kompetentnosti provozovat psychologickou praxi.

Jak přesně postupovat při podávání žádosti o EuroPsy?

Přesný postup podání žádosti je popsán na stránkách europsy.cz v sekci Přihlašovací formulář / Instrukce pro uchazeče www.europsy.cz/index.php?p=prihlasovaci_formular

Kde je možné psychologa s certifikátem EuroPsy dohledat?

Psychologové, kteří podmínky EuroPsy splňují a požádali o certifikát, jsou zapsáni v Evropském registru EuroPsy, který spravuje EFPA. Tyto informace jsou veřejně dostupné.

Je titul EuroPsy chráněn zákonem?

EuroPsy bylo zapsáno jako ochranná známka v rámci Evropy. Navíc titul psycholog je právně chráněn ve většině evropských zemí.

Jak si udržet profesní kvalifikaci, kterou EuroPsy vyžaduje?

Po 7 letech je nutné si zažádat o prodloužení platnosti certifikátu EuroPsy. Platnost certifikátu bude prodloužena na základě potvrzení o dalším profesním růstu a vaší kompetentnosti provozovat psychologickou praxi.

Kdo je oprávněn rozhodovat o profesní kvalifikaci pro EuroPsy?

Evropský certifikát z psychologie uděluje Evropská federace psychologických asociací (EFPA). Ta deleguje tuto pravomoc na Národní komisi pro udělování certifikátů - NAC. Národní komise posuzuje žádost o certifikát EuroPsy podle evropských standardů a vydává rozhodnutí.

Jak a komu se za certifikát EuroPsy platí?

Jako držitel budete platit roční poplatek, který pokrývá výdaje spojené s národním hodnocením a se správou evropského registru. Poplatek se může v různých evropských zemích lišit. V České republice výši tohoto poplatku stanovila česká komise na základě požadavku EFPA a ve spolupráci s Unií psychologických asociací ČR (UPA ČR), která zastupuje profesní psychologické asociace a ČMPS v EFPA.
Poplatek 60 EUR je splatný při podání přihlášky, v dalších letech pak na základě výzvy, nejpozději však do konce kalendářního roku. Další informace k poplatku najdete v sekci s přihlašovacím formulářem.

Máte-li další otázky k certifikátu EuroPsy, neváhejte nás kontaktovat.

Aktuální FAQ na webu EFPA


(Stránka aktualizována v červenci 2016)